Logowanie
sobota, 27 Maj 2017
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com

GIMNAZJUM

Umożliwia realizację obowiązku szkolnego uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym Na wszystkich etapach uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z…

GIMNAZJUM GIMNAZJUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Od listopada 2009 r. szkoła realizuje projekt systemowy: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez…

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła w cyklu 3-letnim przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w życiu, zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzone…

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszym Ośrodku realizowanych jest wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich indywidualnych możliwości i…

ZAJĘCIA DODATKOWE ZAJĘCIA DODATKOWE
Drukuj

 

Załącznik
do uchwały Nr 29/2017

Zarządu Powiatu Górowskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarząd Powiatu Górowskiego

56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Wąsoszu,

56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6.

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym,

b)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

e)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);

lub

2)osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)ukończyła studia magisterskie;

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

g)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne t przestępstwo skarbowe;

i)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);

lub

3)nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych,

lub

4) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184 poz. 1436 z późn. zm.),z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu;

b)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

-stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);

j)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w- art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustaw)' z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów' (Dz.U. z 2016* r. poz. 1721 z późn. zm.);

k)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mow'a w' art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustaw)' z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie następujących danych kandydata:

-imię i nazwisko,

-adres zwrotny,

-numer telefonu kontaktowego.

Na kopercie z ofertą powinien znajdować się dopisek:

"Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu".

 

Oferty należy składać w terminie do 26 maja 2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Górze lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Górze,

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4,Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej przez przewodniczącego komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Górowskiego, na wskazany przez kandydata adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem tego postępowania.

                                                 

                                                                                      STAROSTA

                                                                                   Piotr Wołowicz

Drukuj

18 maja 2017 r. grupa wychowanków naszego Ośrodka: Jagoda Plewniak, Karolina Rogowska, Katarzyna Mokrzycka, Karolina Pacek, Paulina Krawczyk i Adrian Stach zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na IV Przeglądzie Artystycznym pod hasłem „Młode talenty” w Oławie.

Nasz program zatytułowaliśmy „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia”.

Drukuj

P4260018

XI Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza Korczaka z Dolnego Śląska pod hasłem: „Nie liczę godzin i lat..."

Było nam niezwykle miło wziąć udział w XI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza Korczaka z Dolnego Śląska pod hasłem: „Nie liczę godzin i lat...", który odbył się w Złotoryi.

Zespół w składzie: Jagoda Plewniak – Filipowicz, Karolina Rogowska, Maciej Pojasek – uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Aleksandra Plewniak – Filipowicz i Katarzyna Mokrzycka - uczennice Gimnazjum, zaprezentował przedstawienie pt. Recepta na wartościowe życie.

Drukuj

P5180030

18 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w grze terenowej o charakterze edukacyjnym z wiedzy przyrodniczej i ochrony
środowiska.

Podążając z mapką w rękach każda grupa miała za zadanie odnaleźć i wykonać kolejne zadania w drodze do celu.

Było to ciekawe i aktywne spędzenie czasu lekcyjnego.

                                                      Katarzyna  Kordiak

Drukuj

IMG-20170517-WA0002

11 maja 2017r. uczennice naszego Ośrodka miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne podczas XVIII Przeglądu „Mini Listy Przebojów" w Piławie Górnej.

Artyści występowali w dwóch kategoriach-indywidualnie i zespołowo. W pierwszej kategorii placówkę reprezentowała Aleksandra Galicka, która wykonała utwór pt. „Laleczka z saskiej porcelany".

Nasz patron mówił:

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka."
Janusz Korczak

Podaruj 1% podatku

Imieniny obchodzą:
Juliusz, Magdalena, Jan
313676
Dziś:384
Wczoraj:425
W tym tygodniu:2918
W tym miesiącu:11744
Ogółem:313676
Twoje IP: 54.146.5.196
unix 0.0
Aktualnie: 176